info@rychlopujcky.eu

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje neshromažďujeme ani nevyužíváme. Pouze je předáme příslušné úvěrové společnosti. Všechny vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů společnostmi, které jsou řádně registrovány na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Odesláním formuláře s tímto souhlasíte. Využití vašich údajů úvěrovými společnostmi najdete níže.

Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů,
neboť je zpracování nezbytné pro posouzení možnosti Vám poskytnout úvěr a také
pro splnění zákonných povinností. Tato povinnost bude spočívat zejména
v provedení identifikace a kontroly Vaší osoby podle právní regulace v oblasti
zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podrobnější
informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ACEMA Credit
  Czech, a.s., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:
  261 58 761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
  v Praze oddíl B, vložka 6408 (dále jen „správce“).
  1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ACEMA
  Credit Czech, a.s., U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, adresa
  elektronické pošty souhlasy@acema.cz, telefon 234 635 555.
  1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost,
  že toto zpracování je nezbytné pro:
  2.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření
  správcem před uzavřením takových smluv (včetně závazků
  z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr,
  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a
  Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
  „nařízení“);
  2.1.2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
  odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k
  2 / 4
  provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle zákona č. 253/2008
  Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
  financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML
  zákon“);
  2.1.3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst.
  1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností
  uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména
  zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.
  2.2. V případě zániku právního vztahu dojde ke změne důvodu zpracování
  Vašich osobních údajů. Novým zákonným důvodem zpracování Vašich
  osobních údajů bude skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  2.2.1. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
  odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností
  uchovávaní údajů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
  proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
  znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“);
  2.2.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst.
  1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností
  uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména
  zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů;
  2.2.3. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6
  odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností
  k uchovávaní dokumentů a záznamů dle zákona č. 256/2016 Sb. o
  spotřebitelském úvěrů, ve znění pozdějších předpisů. (týka se pouze
  spotřebitelských smluv).
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluv mezi Vámi
  a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takových
  smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu), včetně posouzení Vaší
  schopnosti splácet úvěr, a ke splnění povinností k provedení identifikace a
  kontroly Vaší osoby dle AML zákona.
  3 / 4
  3.2. V případě zániku právneho vztahu dojde ke změne účelu zpracování Vašich
  osobních údajů. Novým účelem zpracování Vašich osobních údajů bude
  splnění právních povinností uchovávaní údajů a dokumentů dle předpisů
  v čl. 2.2.
  3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
  ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  4.1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluv mezi Vámi
  a správcem či k provedení opatření správcem před uzavřením takových
  smluv (včetně závazků z ručitelského vztahu a zástavního vztahu) budou
  správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z
  příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle
  příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu
  stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
  4.2. Vaše osobní údaje zpracovávané správcem za účelem splnění povinností
  k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona budou
  zpracovávány po dobu stanovenou AML zákonem a dále po dobu nutnou
  pro účely archivování podle příslušných ustanovení AML zákona a dalších
  obecně závazných právních předpisů.
 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  5.1. Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické,
  konzultační či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce
  (zpracovatelé osobních údajů) a osoby, od kterých jsou získávány informace
  nutné či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr. Dalšími příjemci
  Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující správu či vymáhání
  pohledávek ze smlouvy o úvěru, a dále případný postupník pohledávek
  ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení. Příjemcem Vaších
  osobních údajů může být také zpracovatel správce společnost BONDSTER
  Marketplace s.r.o. v souvislostí s nabízením postoupení pohledávek správce
  na třetí osoby.
  5.2. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být dále v určitých případech i
  orgány veřejné správy.
  5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.
  4 / 4
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce
  přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich
  osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
  proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost
  Vašich osobních údajů.
  6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
  porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
  u dozorového úřadu.
  6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních
  údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez
  poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít
  či jí ze strany správce splnit.